گزارش رصد سقوط ماهواره ROSAT در اقیانوس هند

                           ماهواره در ساعت   18:13:15 در زاویه ارتفاع 21 درجه  وسمت  311 درجه در نزدیکی انتهای ملاقه دب اکبر پدیدار شد.

بر اساس آخرین مشاهدات انجام شده ومحاسبه پارامترهای مداریمنتشر شده توسط مرکزفرماندهی استراتژیک آمریکا ,ماهواره آلمانی ROSAT  در بامداد یکشنبهاول آبان 23 اکتبردر حدود ساعت 1 و56 دقیقهگرینویچاحتمالا" در ناحیهخلیج بنگال در اقیانوس هندسقوط کرده است.آخرین مشاهدات مستقیم ماهواره تا ساعت 23 و30 دقیقه 22 اکتبر انجام شده وبعد از این ساعت رصد آن گزارش نشده بود.

این تلسکوپ که در طول موج اشعه ایکس کار می کرد در سال 1990 به فضا پرتاب شد و در سال 1998 دچار اشکالات فنی در قسمت کنترل وهدف یابی شده ودر سال 1999 دستور خاموش شدن آن از زمین صادر گردید.در ابتدا قراربوداین تلسکوپ  بکمک شاتل های ناسا به آسمان برده شود ودر انتها به زمین برگردانده شود که با توجه به انفجار شاتل چالنجر ومتوقف شدن چند ساله پروژه شاتل پرتاب آن به کمک موشک دلتا انجام گردید البته با این تفاوت که دیگر قابل بازیافت نبود.

این ماهواره 2700 کیلویی دارای یک آینه سنگین وزن بود که متشکل از تعداد زیادی قطعات سرامیکی وشیشه ای بوده و به دلیل ضد حرارتی بودن مواد سازنده آن احتمال جان بدر بردن از گرمای سوزان جو در حال سقوط  زیاد بوده وبر سطح زمین فرو  افتاده است.آیینه تلسکوپ با قطر 84 سانتی متر که در حدود 1500 کیلوگرم وزن داشته  احتمالا" از میان 30قطعه احتمالی بزرگترین قطعه ای  بوده  که بر زمین سقوط کرده است.

 ماهواره در ساعت   18:13:15 در زاویه ارتفاع 21 درجه  وسمت  311 درجه در نزدیکی انتهای ملاقه دب اکبر پدیدار شد.تا رسیدن به نزدیکی سرسو 2 بار نور آن بمدت 2 تا 3 ثانیه زیاد شد(فلش) سپس به حد ثابت حدود دو رسیده در حالیکه ارتفاع آن کم می شد نور آن کاهش می یافت و در ادامه کاهش ارتفاع یکبار دیگر یک  افزایش نور لحظه ای داشت و در انتها در افق جنوب شرقی در ارتفاع حدود 40 درجه ناپدید شد.ماهواره در ساعت      18:13:32  با سمت   306 درجه وارتفاع    306درجه  دارای کمترین فاصله از ستاره  نسر واقع در صورت فلکی شلیاق شده ودر ساعت  18:14:59  نیز از کنار ستاره  سعدالسعود درصورت فلکی دلو گذشت.قابل ذکر است تغییرات ظاهری نور ماهواره به دلیل نقص در سیستم کنترل و ردیابی ماهواره ودر نتیجه چرخش نامنظم وقرار گرفتن قسمتهای مختلف وبا ضریب بازتابهای متفاوت رو به ناظر بود.

نکته:برای بیان موقعیت ماهواره های رصد شده زمانی که ماهواره از نزدیکی یک ستاره عبور می کند یا زمانی که از بین دو ستاره مشخص عبور می کند یادداشت می شود.در مورد اول کافی است بکمک نقشه آسمان (یا نرم افزاری مانند استاری نایت)زاویه ارتفاع وسمت در لحظه مشاهده ماهواره یاداشت شود و در مورد دوم کافی است در ذهن خود یک خط  فرضی بین دو ستاره که در مسیر عبور ماهواره است رسم کنید. نقطه ای که ماهواره در مسیر خود این خط فرضی را قطع می کند بصورت کسری از طول خط فرضی نسبت به موقعیت ستاره ای که به نقطه تقاطع ماهواره با خط مورد نظر نزدیکتر است به ذهن بسپارید سپس این مشاهدات  بکمک یک نقشه از آسمان وبا در نظر گرفتن همان نسبت مشاهده شده منجر به یافتن ارتفاع وسمت ماهواره  در زمان اندازه گیری شده می شود.

منبع :سایت نجومی آسمان پارس

/ 0 نظر / 3 بازدید